Obchodní podmínky

1 Úvodní ustanovení

2 Předmět smlouvy a objednávka

3 Cena, daňový doklad

4 Forma a způsob platby

5 Garance, odstoupení od smlouvy

6 Zabezpečení a odpovědnost

7 Ochrana údajů

8 Závěrečná ustanovení

 

1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv o zajišťování vzdělávacích seminářů, workshopů, školení či přednášek a poskytování konzultační činnosti. Právní vztahy poskytovatele s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej vzdělávacích akcí, uvedených na webových stránkách www.lidejsouzaklad.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.lidejsouzaklad.cz .

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a poskytovatele, kterým je společnost J2B Community, s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, IČO 049 14 881, DIČ CZ 049 14 881. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí  těmito obchodními podmínkami v otázkách, blíže neupravených obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel. Tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. 

2. Předmět smlouvy a objednávka

 2.1 Předmět objednávky

Předmětem smlouvy je prodej vzdělávacích akcí (seminářů, kurzů, workshopů a přednášek). Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.lidejsouzaklad.cz . 

Termíny zahájení a veškeré informace, týkající se objednávky jednotlivých vzdělávacích akcí  budou předem zveřejňovány na webových stránkách stránkách  www.lidejsouzaklad.cz .

Dále může být předmětem smlouvy dohoda o poradenské činnosti a poskytnutí konzultačních služeb. Veškerá specifika této dohody budou jasně vymezena samostatnou smlouvou, uzavřenou mezi kupujícím a poskytovatele.

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webové adrese projektu www.lidejsouzaklad.cz . Kupující objednává svou účast na vzdělávací akci vyplněním elektronického formuláře objednávky na webové stránce www.lidejsouzaklad.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, uvedenými na webových stránkách http://www.lidejsouzaklad.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněny na webových stránkách poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.  Na základě odeslané objednávky kupující obdrží na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři, zálohovou fakturu. Ta obsahuje veškeré platební údaje, potřebné k realizaci platby, včetně doby splatnosti. V případě, že bude zálohová faktura neuhrazena i po době splatnosti, obdrží kupující do své e-mailové schránky upomínku a výzvu k platbě. Pokud i přesto nebude faktura do 5 dnů uhrazena, bude automaticky stornována. Veškeré dotazy ohledně objednávek a plateb je možné zasílat na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího: info@lidejsouzaklad.cz  .

Na webové stránce projektu www.lidejsouzaklad.cz/pomuzeme-vam/ je kupujícímu k dispozici přehled činností, které poskytovatel nabízí a také kontaktní formulář, který může vyplnit v případě, že má zájem o poradenskou či konzultační činnost poskytovatele. Smlouva o poskytnutí poradenské nebo konzultační činnosti je výsledkem vzájemné dohody mezi kupujícím a poskytovatelem a specifikuje veškeré podmínky konkrétního obchodního případu.

3.   Cena, daňový doklad

Ve shrnutí přihlášky a na webové adrese www.lidejsouzaklad.cz najde kupující všechny ceny vzdělávacích akcí. Ohledně plateb, prováděných na základě kupní smlouvy nebo v případě, že kupující využije poradenské či konzultační činnost, vystaví poskytovatel kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Tato faktura bude zaslána na e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

 4.   Způsob a forma platby, bonusy

4.1  Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Rychlým bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank

Tyto platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

c) Bankovním převodem. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu

4.2 Forma platby

Kupující má možnost provést platbu jednorázově nebo na splátky u vybraných produktů a služeb.

 a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

b) Možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu nebo služby včetně uvedení počtu a výše splátek.

4.3 Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány/zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

  5.   Odstoupení od smlouvy, garance

Pokud dojde u zvolené vzdělávací akce k překročení kapacity místnosti, je kupujícímu nabídnut náhradní termín či vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit lektory či řečníky, datum konání a místo, či událost zrušit. Přihlášení účastníci budou v takovém případě s dostatečným časovým předstihem kontaktováni. V případě zrušení události bude přihlášeným navrácena zaplacená finanční částka v plné výši. Kontaktní e-mail, který je k dispozici kupujícím pro případně doplňující dotazy: info@lidejsouzaklad.cz 

V případě zrušení účasti na živé akci ze strany kupujícího zasláním e-mailu více než 30 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 100% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem 30 - 10 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující  zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 10 dní před konáním zvolené události, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

Kupující je povinen oznámit zrušení účasti, a tedy odstoupení od smlouvy,  písemně na e-mail info@lidejsouzaklad.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude na jeho e-mail zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu nebo přiměřené části této ceny dle doby, kdy bylo účastníkem zrušení e-mailem oznámeno. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu info@lidejsouzaklad.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Účast na zvolené akci je nahraditelná jinou osobou, která kupujícího může zastoupit.

Za své produkty ručí poskytovatel zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.  Na všechny vzdělávací akce pořádané poskytovatelem se vztahuje záruka spokojenosti.

Po zaplacení účasti na vzdělávací akci má kupující právo využít garance následujícími způsoby: 

Po absolvování živé akce (u vícedenních akcí v první den konání akce), do 60 min po jejím skončení  a na místě jejího konání, osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku. 

Odstoupení od smlouvy bude prodávajícím přijato přímo na místě a kupující bude upozorněn na skutečnost, že je jeho povinností oznámit odstoupení od smlouvy také písemně na e-mail info@lidejsouzaklad.cz s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.  

Odstoupení od smlouvy, vznesené jindy než-li během semináře nebo workshopu, či do 60 min po jeho skončení (u vícedenních akcí v první den konání akce) není prodávající povinen přijmout.

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude emailem zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu info@lidejsouzaklad.cz, částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 Všechny vzdělávací akce J2B Community, s.r.o. si kladou za cíl, aby opravdu pomáhali všem, kteří si je objednají.

  6.   Zabezpečení a odpovědnost

6.1  Zabezpečení

Případný přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2  Odpovědnost 

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.   Ochrana údajů

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v přihlášce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Účastníci vzdělávacích akcí tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek od J2B Community, s.r.o.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.lidejsouzaklad.cz/ochrana-udaju/ .

 8.   Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.3. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.lidejsouzaklad.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. J2B Community, s.r.o.  si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.lidejsouzaklad.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.